Agamova metalurgie rozvrh toidy

V souèasné dobì je metalurgie souèástí, která zahrnuje nejen procesy tváøení plastù a slévárny, ale zabývá se i skupinovým výzkumem v oblasti makroekonomie. Tento pøedmìt je obvykle postaven na metalografické mikroskopii.

Mikroskopie je souèástí, která se objevila pøed nìkolika stovkami let. Nicménì, to bylo jen relativnì nedávno, ¾e jiné typy mikroskopù byly pou¾ity v metalurgii. V nové dobì jsou nezastupitelné pøi práci s in¾enýrskými materiály. Dnes jsou metalografické mikroskopy v terénu nejvìt¹í, co¾ se mimo jiné otáèí hledáním kovových defektù nebo jejich prùlomù. Toto je zobrazovací technika, která se provádí na neprùhledných vzorcích. Metalografické mikroskopy mimo jiné zahrnují elektronové mikroskopy, které umo¾òují pozorování struktury na atomové desce a svìtelných mikroskopech, charakterizované men¹ím zvìt¹ením. Pozorování provádìná s pou¾itím tìchto nástrojù jsou zvlá¹tì dùle¾itá, proto¾e díky tomu jsme schopni identifikovat rùzné typy mikrotrhlin uvnitø nebo je iniciovat. Je mo¾né vypoèítat pomìr fází a navíc stanovit jednotlivé fáze. Díky tomu mù¾eme také odhadnout poèet a typ inkluzí, jako¾ i mnoho rùzných základních slo¾ek z metalurgického pohledu. Napøíklad èasto mikroskopická pozorování novì vytvoøeného materiálu umo¾òují specifické pozorování materiálové struktury, díky které se v perspektivì mù¾eme vyhnout mnoha ne¾ádoucím poruchám.

Pou¾ití metalografických mikroskopù je nesmírnì dùle¾ité, proto¾e díky tomu mù¾eme snadno najít vady materiálu. Ale stojí za to pøipomenout, ¾e manipulace s tímto modelem nábytku je nebezpeèná. Ze souèasného smyslu by výzkum na nìm mìli provádìt pouze kvalifikovaní lidé.