Biologicky mikroskop

Operaèní mikroskopy se pou¾ívají k provádìní úkolù vy¾adujících bezprecedentní pøesnost v krátkém provozním poli, co¾ je dùvod, proè nyní na¹li uplatnìní v oblasti oftalmologie, stomatologie, otolaryngologie a neurochirurgie. Operaèní mikroskop je tedy nejen standardním doplòkem k mikroskopickým vyhledáváním, které jsou urèeny pouze pro zvìt¹ení obrazu, ale také zaøízení, které zvy¹uje stereoskopii obrazu a hloubku ostrosti. Pou¾ívají se mimo jiné operaèní mikroskopy v mikrochirurgii, co¾ je operaèní metoda, která poèítá s provádìním léèby na výraznì malé anatomické anatomii. Nìkteré chirurgické mikroskopy pou¾ívané v mikrochirurgických operacích pomocí vestavìné kamery také umo¾òují vìrnou dokumentaci o¹etøení.Moderní chirurgické mikroskopy mají komplikované protichùdné mechanické zavì¹ení chirurgické optiky, nová generace je zdobena koaxiálním xenonovým osvìtlením, autofokusem, autobalizací a varioscope. Mno¾ství moderních øe¹ení pou¾ívaných v nové generaci operaèních mikroskopù sni¾uje riziko chyby pøi nebezpeèných operacích, které ¹etøí zdraví nebo bydlení. Ostatní operaèní mikroskopy jsou plnì automatizované a parametry jejich provozu mohou být synchronizovány s provozními metodami obsluhy obsluhy mikroskopu bìhem neurochirurgického zákroku. V souèasné dobì vìdci spekulují, ¾e neustálé zvy¹ování mikroskopie umo¾òuje rozvoj nanotechnologií, které mohou být ¹iroce vyu¾ívány v budoucím lékaøství.