Biologie 8 mikroskop

Kolposkop byl nalezen Hansem Hinselmannem v roce tisíc devìt set dvacet pìt. Je to stejné zaøízení pro gynekologické vy¹etøení, které se také oèekává a vyplní mikroskop, to znamená, ¾e díky namontované èoèce umo¾òuje pøíslu¹nému lékaøi provést specifické vy¹etøení ¾enských reprodukèních orgánù.

Je speciálnì navr¾en pro vy¹etøení vulvy, pochvy, dolního dìlo¾ního èípku a samotného dìlo¾ního hrdla. Tento nástroj zpùsobuje v systému krátký èas, proto¾e jen pár minut rozpozná, zda je urèitý ¾enský orgán ohro¾en nebo ne, a» u¾ na nìm sedí rakovinové léze, nebo ne. Rakovina je v souèasnosti nejvìt¹í nemocí na svìtì. Navzdory pokroku v medicínì v tìchto dobách není stále léèitelný, pokud je odhalen pøíli¹ pozdì. Kromì standardních gynekologických vy¹etøení, která nejsou schopna nalézt èasné stadium neoplastických zmìn, se proto pou¾ívá øada nových testù, jako je cytologický dùkaz. Existuje v¹ak diagnóza, která doká¾e odhalit neoplastické zmìny v sedmdesáti procentech. Kolposkopie, která se provádí pomocí nástroje zvaného kolposkop, je mnohem pozitivnìj¹í, proto¾e poskytuje více ne¾ devadesát procent ¹ancí na nalezení rakoviny v jejím poèáteèním stadiu. Proè je to tak dùle¾ité? Proto¾e je to pouze v raném, nejmen¹ím stadiu neoplastických lézí, které je stoprocentnì vyléèitelné, ale ve velmi pokroèilém stádiu, tím men¹í je pravdìpodobnost, ¾e se pacient seznámí. Pøedstavené v oblasti medicíny, stejnì jako lékaøi, kteøí se zabývají problematikou gynekologie a nádorù ¾enských pohlavních orgánù, argumentují, ¾e stojí za to kombinovat obì metody výzkumu, tj. Provést cytologické vy¹etøení a vy¹etøení pomocí kolposkopu. Je to vlastnì stoprocentní záruka rychlé detekce rakoviny a snadné jistoty jejího vyléèení. To je dùvod, proè stojí za to dìlat výzkum alespoò jednou za ètvrtletí.