Eesani vlasu stranou

https://fit-ray.eu/cz/

Mùj bratranec je velmi potøebný na vlasy, mù¾ete ji hodit hodinu a vyèesat ji pøi vedení. Souèasnì je skuteènì odhodlána, ¾e chce, aby v¹echno vypadalo perfektnì, ¾e doká¾e zlep¹it jeden prýmek dvanáctkrát, poka¾dé, kdy¾ pøemý¹lí o vlasovém luèi¹ti, nebo ji pøitiskne. Velmi drahá ¹kolní práce a stvoøení jim. Její nová role jako princezna Jokera byla navíc originální a potøebovala dokonalý úèes a ¹aty. Na zaèátku matka svázala malé copánky se stuhami, které byly k nim pøipojeny. Pak ta krásná jedenáctiletá øekla ne, ne, ne jednou. Bude pøíjemnìj¹í èekat v kudrnaté vlasy .... tak to zaèalo. Polovina hodiny øízení, také jejich modelování. Vypadala krásnì jako jediná královna. Ale jak se to stane s rozmazlenými dívkami, zmìnila si názor rychle. Nezapoèítáváme s pøítomností, ¾e od poèátku skladby k umìní uplynulo zhruba dvì hodiny. Neoèekávanì ... úplnì zmìnila svùj názor a ve svém projevu témìø nic jako "ne, já se mi to nelíbí, proto¾e si nepamatuji na princeznu, jaká je její sluha je velmi podobná". Vynalezla nový úèes, zastrèila si vlasy smìrem k plné koketì. Proto¾e, jak øekla vý¹e, máme u¾ znalosti pøi plánování vlasù, tak¾e jsme v¹ichni ¹li velmi dobøe. Její matka, z jedné strany mì, byla schopná být z následujících dvaceti minut.

Doporuèuji vlasové spony bubu-store