Enova software

Software Enova byl namalován skupinou profesionálù. Nejlep¹í designéøi, programátoøi a testeøi v prùbìhu let neúnavnì pracovali na tom, aby produkt uvedli do dokonalosti. Jejich dokonalost a dlouhé roky úzkého souladu s mu¾i, kteøí se mohou spolehnout na podporu ètyøiadvaceti hodin sedm dní v týdnu. V¹ichni mu¾i jsou zva¾ováni individuálnì. Známá a úzká spolupráce nám umo¾nila vyvinout software tak, aby byl hezèí a je¹tì praktiètìj¹í, abych nemìl ¾ádný jednoduchý prodej IT.

Program Enova Kadry tudzie¿ P³ace je software, který úèinnì podporuje správu dobrých zdrojù v ka¾dé spoleènosti. Zabývá se kanceláøemi, které zamìstnávají nìkolik a¾ nìkolik tisíc zamìstnancù. Tento program mapuje komplexní organizaèní strukturu spoleènosti s významnou mo¾ností a efektivitou. Software splòuje v¹echny po¾adavky polského práva. Oba, pokud hledá záznam údajù o HR, poèítá ZUS, danì, mzdy nebo nemocenské dávky. Software je urèen pro ¹irokou ¹kálu pøíjemcù. Mohou být vyu¾ity mimo jiné i èleny pøedstavenstva, úèetními kanceláøemi, spoleènostmi nabízejícími slu¾by z oddìlení práce nebo personální evidence, ale i pracovníky oddìlení personální a mzdové agendy.

Stojí za to vìøit spoleènosti s dlouholetými zku¹enostmi. Vyberte software Enova HR a mzdy pro rùst a silnìj¹í správu va¹eho jména. Program poskytuje výhody v oblasti zlep¹ování procesù øízení personálního oddìlení, efektivnosti systému, sni¾ování rizika chyb, automatizace procesù, rychlého a intuitivního seznámení s ¹irokými znalostmi o zamìstnancích. Software ¹etøí hodiny práce personálního oddìlení a podporuje toto oddìlení v potu jeho stálé práce. Program zaruèuje plné dodr¾ování v¹ech norem a zákonných po¾adavkù platných ve v¹ech oblastech na¹í zemì.

Vyberte software Enova HR a výplatní listinu a navrhnìte, ¾e o. Pracovníci IT jsou otevøeni dvacet ètyøi hodin dennì, sedm dní v týdnu. Pomohou vám instalovat, konfigurovat a otevírat software, pøipravovat poèítaèový systém spoleènosti pro knihu se softwarovým prostøedím.