Eokoladove magneticke

Èokoláda je cukráøský výrobek, který je velmi populární na celém svìtì. Pøesto¾e vìt¹ina mamky svìta ¾ije na dietì, nakupuje èokoládu. Tam je pøítomný materiál vyrobený z kakaové louhy, kakaové máslo, a navíc od samostatného agenta, co¾ je pøíli¹ úkolem dìlat èokoládu pìkný.

Historie èokoládySkuteèná èokoláda, proto¾e to není sladká kapela - je sladká s cukrem. První èokoláda stála v pøí¹tím pùlce devatenáctého století v Nìmecku. Nìmecko a Rakousko jsou dosud skuteèné království èokolády. V tìchto zemích najdete cukrárny na ka¾dém rohu, ve kterém je èokoláda nabízena v mnoha slo¾itých formách.

Formy èokoládyÈokoláda mù¾e pøicházet v konstrukci granulí, v konstrukci mléka nebo v tekutinì, a navíc - tradiènì - na stranì desek.K výrobì èokolády je potøeba speciální typ stroje. Výroba èokolády je obzvlá¹tì dùle¾itým strojem, co¾ je dùvod, proè tento podnik øídí lidé, kteøí mají na své cestì velké materiální zdroje. Problémem pro zahájení výroby èokolády je nepochybnì získání suroviny - abys ji získal, musí¹ jít do Ji¾ní Ameriky.

Druhy èokoládyExistuje nìkolik zpùsobù èokolády. Mimoøádnì obyèejná a nejznámìj¹í mléèná èokoláda, která kromì kakaa a kakaového másla pou¾ívá také mléko, su¹ené mléko a navíc vanilku. V takové èokoládì není slo¾ení samotného kakaa jisté, ¾e ¾ije ménì ne¾ 50%. Bílá èokoláda nemá kakaový prá¹ek. Bitter èokolády jsou, navzdory vzhledùm, vanilky.Èokoláda není výrobky podobné èokoládì, jejich¾ obsah kakaa není èist¹í ne¾ 7% celkové hmotnosti výrobku. Mìla by být pou¾ita pro poslední úvahu pøi nákupu.