Fiskalni pokladna ipad

Na poli Evropy se ka¾dým rokem vyskytují dvì tisíce výbuchù hoølavých látek, prachu a plynù, které zasahují do devastace strojního zaøízení, po¹kození zaøízení a domù a zøídka ke ztrátì lidského ¾ivota. Na zaèátku mù¾e vytváøet výbu¹nou atmosféru, která je výsledkem situace, kdy je smìs vzduchu, hoølavých plynù, výparù nebo jemných látek postavena, zpracovávána a skladována za pøítomnosti kyslíku. Nejpravdìpodobnìj¹í výbu¹ná atmosféra je v¾dy v chemických domech, nádr¾ích, rafineriích, elektrárnách, lakovnách, úpravnách vody a námoøních pøístavech a na leti¹tích.Smìrnice ATEX byla vytvoøena jako dobrovolné pravidlo pro vybavení prodávané v Evropské unii a pou¾ívané ve skupinì, která je vystavena nebezpeèí výbuchu. Od data vstupu smìrnice ATEX v platnost musí být v¹echna zaøízení tohoto typu certifikována ATEX také èastým vhodným symbolem. Smìrnice ATEX 94/9 / ES po¾aduje, aby výrobci dodávali elektrická zaøízení pro øe¹ení potenciálnì výbu¹ných atmosfér, které mají pouze odpovídající certifikát. Na pracovníky se vztahuje smìrnice ATEX 99/92 / ES, která specifikuje po¾adavky na zlep¹ení zdraví a bezpeènosti lidí, kteøí postupují v prostøedí vystaveném výbuchu. Smìrnice ATEX 94/9 / ES se pou¾ívá pro zaøízení, která mají zdroj vznícení, proto¾e v jejich úspìchu existuje mo¾nost elektrického vypou¹tìní, vznik konstantní elektøiny a vy¹¹í teploty. Pøesto¾e smìrnice ATEX je pøesná regulace, lze uvést, ¾e výhody plynoucí z tohoto ustanovení:

zaji¹tìní bezpeènosti pracovi¹tì pro lidi ve výrobních domech,omezení hospodáøských ztrát zpùsobených pøípadnými poruchami nebo pøeru¹eními provádìní,zaji¹tìní po¾adované kvality zaøízení pro obchod v rámci Evropské unie,koordinaci dùvìry a zdravotních slu¾eb a odpovìdných jednotek.