Fiskalni program

Pøíjem je dokladem nákupù uskuteènìných v obchodì. Usnadòuje nám ovìøení, zda cena z obchodních regálù skuteènì souhlasí s cenou úètovanou na pokladnì, tak¾e mù¾eme hlásit mo¾nou stí¾nost i v obchodì. Pøíjem nám navíc umo¾òuje vyúètování vynalo¾ených penìz, co¾ nám pomù¾e mnohem lépe se starat o va¹e výdaje.

Pøíjemce má také øadu dùle¾itých informací, které nemusí nutnì souviset s zakoupenými produkty nebo jejich cenami. A samozøejmì, jedna z nejaktuálnìj¹ích informací, které na pokladnì vytiskne pokladnice elzab alfa & nbsp; je jméno plátce, který provádí prodej a adresu jeho sídla. Nové údaje jsou daòové identifikaèní èíslo, datum a èas pøevzetí a èíslo pokladní a pokladní. Souhlas s èíslem bodu pokladny je obzvlá¹tì dùle¾itý, kdy¾ potøebujeme podat stí¾nost na dané dobro. Pøíjem je velmi dùle¾itým dùkazem prodeje nejen pro u¾ivatele, ale i pro prodejce a samotný Daòový úøad. Díky tomu, ¾e pokladna registruje prodej jednotlivých komodit, je tì¾¹í skrýt prodané zbo¾í a tím je obtí¾nìj¹í se vyhnout placení danì tímto zpùsobem. Koneèná rozhodnutí Ministerstva financí ukládala následným skupinám povolání vystavení potvrzení. A jsou to napøíklad kadeøníci a taxikáøi. Je v¹ak tøeba pøipomenout, ¾e po celý rok se ¾eleznice zavádìjí do zákona a povinnost pou¾ívat daòové registraèní pokladny mohou být povinny dal¹ími odvìtvími. Dal¹í povinností, která sedí na podnikateli, jeho¾ spoleènost pou¾ívá registraèní pokladny, je chránit kopii pøíjmù. Proto je potøeba provést kontrolu daòového úøadu. Zatímco je¹tì pøed dlouhou dobou bylo mo¾né uchovávat papírové kopie úètù, dnes je mo¾né tyto kopie ulo¾it na profesionální pamì»ové karty, co¾ pøitahuje mnohem ménì místa. Majitel zaøízení je nucen ka¾dodennì kontrolovat registraèní pokladnu a v pøípadì selhání zaøízení by mìl být zmìnìn na platnou pokladnu. Dokument, který potvrzuje nákup, je obzvlá¹tì dùle¾itý a my bychom ho mìli mít i nadále. Nebude to ná¹ jediný doklad o koupi, který bude nesmírnì dùle¾itý pøi reklamování zakoupeného produktu.