Gastronomicke vybaveni var ava

Ve vlastních domech èasto najdete profesionální stravovací zaøízení pou¾ívané v restauracích. Výjimeènì atraktivní krájeèe mohou ¾ít náhodnì. V jakém smyslu pomáhají pevné pozici v kuchyni?

Více èasuPou¾ití profesionálního krájeèe výraznì zkracuje dobu pøípravy jídla. Namísto vystøi¾ení v¹ech prvkù masa, sýrù nebo chleba staèí pou¾ít toto zaøízení. Díky nìmu bude ranní sendvièe trvat dvakrát ménì èasu ne¾ tradièním zpùsobem. Pøíprava sendvièù pro celou rodinu se uká¾e být lep¹í a nebude muset být nalezena daleko déle ne¾ nìkolik vteøin.

pøesnostKrájeèe poskytují pøesný zpùsob, jak sní¾it pøísady, které potøebujeme. Pøíkladem je, ¾e existuje krájeè, který dodateènì reguluje tlou¹»ku øezù. Zále¾í tedy na na¹í pøedstavivosti a potøebách, zda budou námi plánované pokrmy rozøezány silnì nebo øídce. Tato pøesnost ovlivòuje estetiku pokrmù. ®ádné dal¹í nerovnomìrnì krájené, nevzhledné sendvièe. Díky pou¾ití krájeèe budou v¹echny výsledky, které pøipravíme, dìlat tak, jako by byly pøipraveny profesionálním kuchaøem.

pøíchu»Tam jsou produkty, jejich¾ krájení mù¾e nìkdy zpùsobit spoustu problémù. Tvrdý sýr nebo nìkterá zelenina vám èasto nedovolí nakrájet na malé øezy. V pøípadì mnoha jídel závisí chu» samozøejmì na tlou¹»ce jejich prvkù. Situace je podobná v úspì¹nosti pøípravy masa. Krájeèe vám umo¾ní øezat maso v souladu s kostmi na silnìj¹í a extrémnì expresivní systém, ne¾ se starými metodami. Kromì toho maso krájené na krájeèi ztrácí ménì vody pro sílu, díky které se stane ¹»avnatou a dobrou.

pohodlíMù¾eme sní¾it témìø v¹echny plody: sýr, maso, maso, zelenina. Díky tomu mù¾eme pøipravit polévky a dal¹í jídla a saláty s lehkostí. Nebudeme po¾adovat, aby se do týmù vkládaly slo¾ité no¾e na sýry a maso. Stejnì snadno se dá krájet tvrdou kost a celer koøenem.