Gastronomicke zaoizeni ukasowka recenze

POS systém je gastronomický program pro provoz v¹ech typù stravovacích zaøízení, jako jsou restaurace, hospody, pizzerie, bary s rychlým obèerstvením, hotelové restaurace a podobné.

https://ni-c.eu/cz/

Pro malé i vìt¹í prostoryPOS výraznì shroma¾ïuje slu¾by jak v malých prostorách, tak v rozsáhlých gastronomických sítích. Jedná se o první nástroj, který je pøizpùsoben publikaci na v¹ech pozicích POS. Program jasnì zlep¹í øízení na jednotlivých úrovních øízení a zajistí velkou kontrolu nad ka¾dou fází práce v této oblasti. Software zvý¹í komfort slu¾eb zákazníkùm. Systém výraznì ovlivní efektivitu zamìstnancù v kuchyni, zatímco v místnosti, co¾ urychlí èas objednaných jídel. Podrobná analýza preferencí a poptávky mezi zákazníky usnadní a pøipraví chutné menu.

Kompatibilita s jinými zaøízenímiNápoj POS software umí pracovat s více nástrojù a systémù, které zlep¹í fungování ka¾dého bytu. Tvorba profesionální vybavení, jako je fiskální tiskárny, systém monitoruje v kuchyni nebo bezdrátové vyhledávací systémy minimalizovat èas potøebný na údr¾bu, pøicházejí na krat¹í otáèení tabulek, zvý¹ení restaurace zisku.Populární a pøístupný zpùsob pou¾ívání POS programù, umo¾òující pohodlnou práci, zrychlení realizace jednotlivých úkolù, minimalizace doby ¹kolení zamìstnancù tím, ¾e pùsobí na svahu nákladù na implementaci systému.

Vlastnost z prvku zaji¹»uje:Komfort: intuitivní, pøidání textu do smluv, dodr¾ování hotovosti nebo z finanèních tiskáren a èteèek èárových kódù, Pøiøazení zkratky pokrmy, instant messaging pokusy ultra vires, psaní a poèítání speciálních pokrmù, atdTransparentnost: pøístup k úètùm, transakcím a rovnováze ka¾dé tabulky, seskupení potravináøských výrobkù, jako je zelenina, nápoje, alkohol, podrobný obrázek místnosti, seznam doplòkù k jídlùm, nastavení poøadí vydávání jídel, údaje o nadmìrném poètu stolù atd.Rychlost: pøíprava a zmìna objednávek, tisk poukázek v místnosti pro pøípravu potravin, velká zmìna objednávky, produktový bar s rychlým výbìrem atd.V¹estrannost: bezpeèné pøihla¹ování zamìstnancù, kontrola pokladní, podpora dal¹ích forem platby.