Gys olog myslowice

Gynekologie jde celou cestu vpøed. Existují novìj¹í zpùsoby, jak hledat lidské tìlo. Stále ménì invazivní a je¹tì pøesnìj¹í. Velkým problémem mezi pohlavnì zneu¾ívajícími osobami je rakovina dìlo¾ního èípku, která je dokonale léèitelná v raných fázích jejího objevování.

Nicménì, v úspìchu v¹imnout si ru¹ivých symptomù, které mohou být produktem takové nemoci, mìli byste se okam¾itì zaregistrovat u specialisty na kolposkop, abyste vylouèili nemoc. Dùsledkem nedostatku záva¾nosti se symptomy, pravdìpodobnì ¾ít odstranìní dìlohy.

Taková studie se vyrábí za pou¾ití kolposkopu. Je to poslední nic nového jako mikroskop se zrcadlem. Spekulum se vlo¾í do pochvy s dobrou pøípravou na kontrolu reakce ve vagínì. Tento mikroskop zpùsobuje, ¾e úèinek je trojrozmìrný a zároveò zvìt¹uje olej a¾ na desetinásobek, tak¾e gynekolog bude schopen øádnì vy¹etøit vaginální a krèní stìnu, aby dùkladnì posoudil, zda existují nìjaké zmìny. Mìlo by být, aby se na zkou¹ku pøipravil. Gynekolog vám pravdìpodobnì poradí, jak se chránit pøed testem. Jeden týden pøed plánovaným vy¹etøením by se mìl pøedev¹ím sexuální kontakt vzdát také z gynekologických vy¹etøení.

®ena, která dìlá kolposkop, obvykle le¾í v dal¹í gynekologické ¾idli. Takové vy¹etøení obvykle trvá nìkolik a¾ nìkolik minut. Pokud jsou úèinky znepokojivé, gynekolog se mù¾e rozhodnout, ¾e vezme èást dìlohy, pak by mìl být do urèité míry sní¾en od jakékoli sexuální aktivity, proto¾e se budete cítit velmi obtí¾nì. Ergonomické parametry jsou dùle¾ité pro úspìch tohoto zaøízení, proto¾e se jedná o pracovní zaøízení.