Ha eni ropnych po aru

V úspìchu ohnì je nejdùle¾itìj¹í agilní a spolehlivá reakce, která minimalizuje mo¾né ztráty. Obèas si je jistá, ¾e je¹tì pøispìje k záchranì dobrého ¾ivota. Aby tato odpovìï byla efektivní, mìli byste vìdìt, jak vytvoøit styl a co hledat. V opaèném pøípadì vezmeme oheò v uzavøené místnosti, tj. V jednoduchém prostoru, v prvním pøípadì bychom mìli mít mo¾nost omezit ná¹ prostor pro manévrování, v kontaktu s ním nemù¾eme dovolit pou¾ívat v¹echny pøípravky. Nejúèinnìj¹ím nápojem je nepochybnì vodní pára, která je údajnì zpùsobena uprostøed potravin, aby hrozbu neutralizovala.

idea-l.eu IdealicaIdealica - Postarejte se o tenkou postavu pøirozeným zpùsobem!

Na otevøených plochách, kde neumo¾òuje øádnou koncentraci, není jistì pára jako hasicí prostøedek u¾iteèná, díky èemu¾ je mo¾né po¾ár uhasit. Ale ve støednì velkých budovách je dokonale doplnìn. To je èasto pøiøazeno oba na lodích, v místnostech ve kterém plyny nebo sopeèné kotle jsou cítil, kde to je nemo¾né pou¾ívat vodu. Základní pùsobení páry, která dává oheò, je neutralizovat kyslík, bez nìho¾ plamen netrvá. Dal¹í nevýhodou je skuteènost, ¾e tento efekt vzniká velmi rychle, díky èemu¾ se oheò nedoká¾e dostateènì roz¹íøit. Je to poslední nesmírnì dùle¾itá zále¾itost, proto¾e ve formì, kdy se po¾ár zvý¹í na celé budovì, ne ¾e bude uhasen stejnou dvojicí. Je nutné, aby hasièský sbor vystupoval velmi vysoko, co¾ je poslední, co øíká, ¾e ztráty zpùsobené po¾árem budou neuvìøitelnì vysoké.