Hodnoceni rizik pro krizove oizeni zpravy o hrozbach narodni bezpeenosti

Nutnost vypracování posouzení rizika výbuchu a dokumentu na ochranu proti výbuchu se vztahuje na jednotky, ve kterých práce s hoølavým obsahem mù¾e vyvolat stavbu nebezpeèných rychlých smìsí a vytvoøit nebezpeèí výbuchu na pracovi¹ti. Mnoho zahranièních spoleèností poskytuje komplexní podporu pøi pøípravì ochrany proti výbuchu, tj. Ochrany proti výbuchu v prùmyslových èástech.

Zavedením látek, které mohou vytváøet výbu¹né prostøedí se vzduchem, jako jsou plyny, kapaliny, pevné látky s vysokým stupnìm rozkladu, do èinnosti nebo skladování, musí kapitán posoudit nebezpeèí výbuchu, které oznaèuje oblasti s nebezpeèím výbuchu. Rovnì¾ by mìl oznaèit prostory s nebezpeèím výbuchu ve vì¾ích a vnìj¹ích prostorách s vytvoøením grafické klasifikaèní dokumentace a oznaèit faktory, které se v nich mohou vznítit.

Cíl:Provést posouzení a provést dokument na ochranu pracovi¹tì pøed výbuchem. Úèelem vytvoøení dokumentu je splnìní zákonných po¾adavkù a sní¾ení rizika spojeného s lehkostí výbu¹ného prostøedí v pracovním prostøedí.

Zpùsob výkonu slu¾by:Pracovi¹tì, ve kterých se mohou vyskytovat výbu¹ná prostøedí, bude klasifikována jako ztracená do oblastí s nebezpeèím výbuchu.

Ochrana proti výbuchu a výbuchu:Druhým krokem bude identifikace zdrojù vznícení spolu s následujícím seznamem: teplé povrchy, plameny, vè. spalovací èástice a plyny, jiskry mechanického pùvodu, elektrické stroje, bludné proudy a katodická ochrana proti korozi, statická elektøina, exotermní reakce, mo¾nost úderu blesku, elektromagnetické vlnìní, vysokofrekvenèní záøení, ionizující záøení, adiabatické napìtí a dodateèné rázové vlny, vèetnì spontánního vznícení prachu. Pøi úspìchu pøi urèování výskytu výbu¹ných atmosfér bude kontrolováno, zda zaøízení a ochranné metody pro v¹echny pracovi¹tì, ve kterých se mohou vyskytovat výbu¹ná prostøedí, jsou upraveny podle tøíd vhodných pro zóny s nebezpeèím výbuchu.