Hry s pokladnou

Podnikatelé, kteøí provádìjí hospodáøskou kampaò, ve které pøijímají registraèní pokladny, musí splnit mnoho po¾adavkù. Nápoje z nich mají povinnost mít papírové role s kopiemi pøíjmù po dobu stanovenou v pøíslu¹ném naøízení, které bylo prodlou¾eno o rok 2013.

Do 31. prosince 2012 bylo v souladu s naøízením ministra financí z roku 2008 platné pøechodné období, ve kterém musely být uchovávány kopie pøíjmù po dobu dvou let. Od poèátku roku 2013 do¹lo ke zmìnì ukládání pøíjmù z pokladny a prodlou¾ení o pìt let. Daòoví poplatníci registrující prodej v pokladnách v roce 2013 by mìli poøídit kopie pøíjmù dokládajících tr¾by za roky 2012 a 2011, pøièem¾ døívìj¹í kopie pøíjmù mohou být trvale znièeny. Musí v¹ak mít i skuteènost, ¾e archivované kopie pøíjmù z roku 2013 musí být uchovávány do roku 2018, proto¾e pìtileté období se poèítá od konce kalendáøního roku, ve kterém uplyne lhùta pro platbu danì.Proè je uchovávání kopií fiskálních pøíjmù po dobu pìti let? Za prvé, vzhledem k nedávné dobì, ¾e doba omezení daòové povinnosti je pouze pìt let.Existuje mnoho obav, ¾e je nutné archivovat kopie dokladù po tak dlouhou dobu. Ministerstvo financí se v¹ak domnívá, ¾e pìtileté období je dùle¾ité pro správnost daòových vypoøádání. Kopie pøíjmù jsou jediným dokladem, který dokumentuje prodej, jeho hodnotu a daòové sazby.Skuteènost, ¾e i kdy¾ zákonodárce uvedl urèitou úroveò pro archivaci kopií rolí s fiskálními pøíjmy, neindikovala situaci, v ní¾ tito vinníci ¾ijí. Nejlevnìj¹í fiskální pokladny v Krakovì ukládají své pøíjmy v papírové situaci. & Nbsp; & nbsp; Dra¾¹í s roz¹íøeným modulem doufají, ¾e budou archivovat elektronické pøíjmy. Je tøeba také pøipomenout, ¾e ani likvidace finanèní èinnosti v ¾ádném pøípadì nezpro¹»uje podnikatele ze zákonné povinnosti uchovávat kopie pøíjmù z pokladen.