It system pro zpracovani osobnich udaju

Poèítaèový systém je obvykle spojován jako systém, který øídí fungování podniku. Z tìchto systémù se mù¾eme dozvìdìt o øízení obchodních procesù, plánování podnikových zdrojù, øízení vztahù se zákazníky, øízení vztahù s podniky, plánování po¾adavkù na materiál a øízení dodavatelského øetìzce. Poèítaèový systém mù¾e ¾ít zvlá¹tì slo¾itým zpùsobem, napøíklad v pøípadì bezpeènostních systémù leti¹tì nebo v pøípadì bankovních systémù nebo spojených s øízením výroby.

Rozhodujícím faktorem slo¾itosti informaèního systému je poèet prvkù, které systém propojuje a funkce, které provádí pomocí pou¾itého softwaru. IT specialisté jsou specializovaní in¾enýøi. Proces jejich provádìní je mimoøádnì zatì¾ující èinností a mù¾e chtít zapojit mnoho odborníkù a mnoho penìz. Návrh poèítaèového systému je riskantnìj¹í vzhledem k nákladùm na jeho provádìní a nìkdy i nucen tak uèinit. Navíc mù¾e odhalit, ¾e se na námìstí bìhem jeho tvorby objeví jiný konkurenèní systém. V informaèních systémech budov se pou¾ívá modul pro hodnocení výrobního procesu známý jako CMM - Capability Maturity Model. Díky slo¾itému hodnotícímu procesu tento modul hodnotí postupy pou¾ívané pøi práci na plánu a pøidru¾uje jej k hodnocení souvisejícímu s disciplínou jeho zahájení. Hodnocení je pìtistupòové a tím krásnìj¹í, èím obtí¾nìj¹í je riziko úspìchu. Poèítaèové systémy pro první funkci provádìjí data kombinací mno¾iny vzájemnì propojených témat a uchovávání poèítaèových technik. Prvky informaèních systémù jsou elektronická zaøízení, software, lidé, postupy a znalostní báze. Hardwarová slo¾ka informaèních systémù je shroma¾ïována z nástrojù pro ukládání dat, komunikace mezi tìmito zaøízeními, komunikace v¹ech poèítaèù, senzorù, akèních èlenù a dal¹ích.