Jist lidske maso

Termín maso se obvykle pou¾ívá v kulináøském smyslu a vytváøí definici konglomerátu tkání, ze kterých se získává svalová tkáò, získaná z jateèných nebo zvìøinových zvíøat. Vìt¹ina lidí na evropském kontinentì pova¾uje tìlo za nápoj z velkých potravinových ingrediencí, které obohacují ka¾dodenní stravu o bílkoviny, a velkoobchodníci s masem jsou odpovìdní za poskytování produktù ¾ivoèi¹ného pùvodu zákazníkùm. & nbsp; Maso jako slo¾ka lidské vý¾ivy ji¾ existuje ji¾ v prehistorických dobách, kdy se ukázalo, ¾e konzumace ¾ivoèi¹ných bílkovin je ekonomickým zpùsobem, jak poskytnout tìlu velkou dávku energie. Pravdìpodobnì pøechod k zachování masa setkal se pak bìhem ledovce, kdy¾ to bylo tì¾¹í pøijmout rostlinné jídlo a jíst maso se stalo velmi dùle¾itými prvky pøe¾ití.

Èinnost velkoobchodníkù s masem je nìkdy bojkotována rùznými vegetariánskými pohyby, které lidi konzumují masné výrobky pro neetickou práci v dùsledku usmrcování ¾ivých organismù. Vznik vegetariánství byl vytvoøen se zøetelem na dobré a zdravotní rozmìry výroby potravy zalo¾ené na porá¾ce jateèných zvíøat a èasto na zvíøata umístìná v podmínkách prùmyslového zemìdìlství. Existence vegetariánství ponìkud ohro¾uje existenci velkoobchodù s masem, proto¾e je to my¹lenka, která podporuje bezmála stravu. No, vegetariánství odhaduje, ¾e zámìrnì a úmyslnì vyluèuje maso z obvyklé stravy, poslední ryby a moøské plody.

Veganismus je nejradikálnìj¹í frakce vegetariánství, která spoèívá v vyhýbání se jakýmkoli produktùm ¾ivoèi¹ného pùvodu, a to nejen z masa, ale také z vajec, mléka a mléèných výrobkù. Existuje tedy zpùsob, jak se spojí s konkrétními nábo¾enskými charakteristikami, proto¾e vegetariánství se samo o sobì rozvíjelo ve druhém tisíciletí pø.nl. na indickém subkontinentu, kde byl pøísnì nábo¾enský. Evrop¹tí vegetariáni se objevili teprve v ¹estém století pøed na¹ím letopoètem, zatímco Pythagorové se stali iniciátory praktikování stravy bez stravy jako neetické. Pøes mnoho dobrých a správných dùvodù pro vegetariánství, skupina lidí stále jíst maso pouze z dùvodù, jako v dobì ledové. Pøedtím, ne¾ budou protìj¹ky bílkovinných produktù ¾ivoèi¹ného pùvodu splnìny, spotøeba masa bude i nadále standardem a velkoobchodníci s masem se budou dlouho zabývat velkým poètem zákazníkù.