Kolposkopie s odebiranim platku pro histopatologicke vy etoeni

Colposcope je vhodné zaøízení, které se obvykle hraje v oblasti provádìní výzkumu týkajícího se patologií krèku. Pou¾ívá se k cytologickému vy¹etøení vaginálních a cervikálních skvrn.

V souèasné dobì jsou v¹echny kolposkopy lehké a u¾iteèné pøi u¾ívání. Je mo¾né natrvalo archivovat dynamické obrázky, které se chovají v misce. Moderní elektronika a pantografy umo¾òují pøesné pohyby na libovolné stránce, díky èemu¾ je kolposkopické vy¹etøení rozhodnì lehèí a velmi jemné. Pøevá¾ná vìt¹ina modelù je vybavena digitálními èlánky, díky nim¾ mù¾ete archivovat prùbìh studia. Záznam, který je formou kolofotografie, digitální archivace na internetových médiích nebo podoba videozáznamu.To slibuje, ¾e má nìkolik dùle¾itých rysù, které lze odli¹it vynikající formou kolposkopu. Pøedev¹ím musí existovat zaøízení nejvíce dokonalé tøídy. Musí poskytovat vynikající obrazové podmínky, jasné obrázky a videa také vy¾adují vyzdobení specializovaným softwarem, díky èemu¾ bude bohatý na pøesnou analýzu shromá¾dìného vizuálního materiálu. On také sdílí jako nejdel¹í dùvìru zaøízení.Optický systém perfektní formy kolposkopu je obvykle zalo¾en na èoèkách nìmecké výroby. Optický systém by mìl být také opatøen nìkolika metodami aproximace. Nejlep¹í pøíklady umo¾òují 20násobné pøiblí¾ení. Pøi výbìru kolposkopu vìnujte pozornost oblasti ostøení a rozsahu zaostøení. Èím vìt¹í, tím lépe.Nejlep¹í zaøízení chtìjí existovat vybavena ramenem sbìraèe, které poskytne hladký a jasný krok v jakékoli mo¾né rovinì. Rameno by mìlo být vyzdobeno na hranici blokády, díky ní¾ bude dovoleno zùstat v urèitém smìru.