Modelovani vlasu z kooene

Moje sestra zvlá¹tì miluje hraní s vlasy, mù¾ete ji hodit hodinu a vyèesat je taky. To je ve skuteènosti zabývají ten samý, který, aby se vìci vypadat dokonale mù¾eme zlep¹it copánek ¹estkrát, poka¾dé za to, ¾e pøipne vlasy luky, nebo není zapojený do kolíky. Nejvíce drahé ¹kolní pøedstavení a dostat se k nim. Její jediná role v¹ak byla pùvodní a musela nosit perfektní úèes a ¹aty. Na zaèátku matka vytáhla tucet stuh s luky, které v nich byly ulo¾eny. Pak ta krásná jedenáctiletá øekla ne, ne a ne jednou. Rad¹i budu èekat na místech ... ano, zaèalo. Èas øízení a jejich modelování. Vypadala skvìle jako jediná princezna. Teprve tehdy, kdy¾ se hosté s princeznami pomìrnì rychle zmìnili. Nemluvì o posledním, ¾e uplynulo více ne¾ dvì hodiny od zaèátku instalace. Pøekvapivì .... zcela zmìnil vizi, a její øeè tak ¹el trochu nic „noooo, nemám rád, nemám nic aristokrata tak vysoko pod jeho dohledem vzpomínám.“ Vynalezla nový úèes, zastrèila si vlasy na stranì plnìné koky. Vzhledem k tomu, jak jsem psal døíve, nyní máme zruèný v upinaniu vlasy té doby jsme jeli pøedev¹ím hladce. Matka, na druhé stranì, jsem byla dokonalá po zbytek dvaceti minut.

Podprsenky pro dívky