Nakup pokladny 2014

V roce 2015 se díky Ministerstvu financí výraznì sní¾il poèet daòových poplatníkù, kteøí poøizovali snímky z povinnosti evidovat prodeje s vyu¾itím záznamových zaøízení. To dokazuje, ¾e pokladna nebo fiskální tiskárna je nezbytným nákupem pro témìø v¹echny provozující podniky.

Za nìkolik let se ¾eleznice postupnì zavádìjí do pøedpisù, v roce 2016 se v souèasném hnutí nic nezmìnilo, ale limit 20 000 tisíc, co¾ zpo¾ïuje povinnost být takovými zaøízeními, i malé maloobchodníky pøecházejí pomìrnì rychle.Co si tedy vybrat, které zaøízení bude ve va¹í spoleènosti nejlépe vidìt? Jaký je rozdíl mezi tiskárnou a pokladnou?Pokladna je zaøízení pro maloobchodní prodej, jeho¾ problematikou jsou fiskální pøíjmy. Obvykle to zaèíná v mladých a støedních obchodech, ale funguje i ve specifických zaøízeních. Existují samozøejmì rùzné typy tìchto strojù, napø. Pøenosné (fungující na bateriích, které jsou potøebné v místech, kde dochází k výpadkùm elektøiny iu ¾en, které v klientském bloku èasto vykonávají svou vlastní obchodní úlohu. Taková ¹kola mù¾e zahrnovat i jiné typy poskytovatelù slu¾eb, napø. Opravárenské slu¾by, prodejci od dveøí ke dveøím a dokonce i právníky. Výhodou registraèních pokladen jsou ni¾¹í poøizovací náklady ne¾ tiskárny a skuteènì je k tomu zapotøebí pouze prodejce.Fiskální tiskárna Novitus zaji¹»uje evidenci výnosù z prodeje a pøíjmù. Hlavní rozdíl je v¹ak v tom, ¾e nemù¾e fungovat sám, musí pracovat s poèítaèem, který má dobrý prodejní program. Obvykle vyu¾ívají odbyti¹tì, která jsou velmi bohatou komoditní základnou a jsou ji¾ vybavena poèítaèi vybavenými prodejním softwarem, napø. Pro vystavování faktur s DPH. Pøipojení tiskárny vám umo¾ní nejen tisknout úètenky nebo faktury, ale také vám umo¾ní automaticky ukládat zbo¾í (aktuálnì v okam¾iku vydání úètenky. Dal¹í výhody, které tento kus nábytku zaujímá, jsou zpùsob, jak nahlédnout do skladovacích úrovní zbo¾í (prostøednictvím prodejního programu a pou¾ití rùzných slev, napø. „Koupit dvì v hodnotì jedné“. Nevýhodou tiskáren je skuteènì vysoká nákupní cena a nutná spolupráce s poèítaèem.