Naoizeni o osvobozeni od pokladny

Aèkoli potøeba mít novitus deon pokladna v podnikatelských rolích vytváøí rostoucí poèet podnikatelù, obvykle jsou mo¾ná øe¹ení podle platných pøedpisù pro tento úèel.

Ztráta vhodná pro takové øe¹ení mù¾e být výsledkem asi 100 000 polských daòových poplatníkù. Od 1. bøezna 2015 se povinnost pou¾ívat tyto nástroje týká mimo jiné daòových poplatníkù nabízejících slu¾by v oblasti oprav motorù, kadeønictví, kosmetiky, stravovacích slu¾eb, právních slu¾eb, daòového poradenství a lékaøù. Kdo vlastnì nemusí být pokladna? Mimo jiné pùsobí jako pøedmìtné výjimky pro èinnost. Daòový poplatník, který provádí práci osvobozenou od pøedmìtu, nevy¾aduje, aby byl registrován v pokladnì. Kdo nemusí obsahovat pokladnu: poskytování slu¾eb nebo výhod z vysílacích slu¾eb, slu¾eb online, slu¾by spojené s zemìdìlství a chovu zvíøat, elektøiny, páry, topný plyn, voda ve formì pøírodních, slu¾by spojené se sbìrem odpadù s výjimkou nebezpeèné integrované slu¾by, sbìr nebezpeèného odpadu, èistírny odpadních slu¾by, spojené se zpracováním nebezpeèného odpadu spojené s likvidací radioaktivního odpadu, ¾eleznièní dopravy, veøejných a pøímìstských po¹tovní a kurýrní slu¾by, pomoc pøi velikosti ubytovacích slu¾eb nabízených hotelù , motely a penziony, telekomunikaèní slu¾by, elektronické slu¾by, ekonomické slu¾by a poji¹tìní, pronájem a správa nemovitostí, slu¾by v rámci realitního trhu notáøské slu¾by spojené s ¾ivotem na zakázku, administrativní slu¾by veøejné slu¾by, archivní slu¾by, èlenské organizace, slu¾by poskytované spoleènostmi a extrateritoriální systémy.

Daòoví poplatníci, kteøí provádìjí vý¹e uvedené polo¾ky, mohou stále pou¾ívat fotografii subjektu. Právo na poslední vydání je zpùsobeno prodejní skupinou daòového poplatníka. Pokud výnosy z vý¹e uvedených èinností dosahovaly více ne¾ 80% celkového obratu v pøedchozím roce, mù¾e daòový poplatník odebrat z pokladny celý prodej.