Nebezpeei z vesmiru

http://cz.healthymode.eu/formexplode-rychle-zvyseni-svalove-hmoty/

Vystupujeme v prùbìhu, kdy se na nás nìkdy dívají rùzné nebezpeèí. Èasto se mi stalo, ¾e tlak plynu pøekroèil pøijatelnou hodnotu. To zpùsobilo výbuch kotle, co¾ jen zpùsobilo nákladné opravy pro svatbu. Jsem si jen vìdom toho, ¾e v této technice je snadné ztratit ¾ivot, ale vìt¹ina lidí si to neuvìdomuje.

Pro svatbu ¾ijí v moderních dobách nìco jako klapky nebo pojistné ventily. Existuje typ ventilu, který se automaticky odvrací, kdy¾ tlak plynu nebo par pøesáhne pøijatelné hodnoty. Tím se zabrání výbuchu takových konstrukèních prvkù, jako jsou nádr¾e, potrubí, vèetnì celku. To bylo poprvé pou¾ito ve druhé èásti sedmnáctého století ve velmi známém zaøízení, které bylo tlakové hrnce.Pokud se podíváme na nejjednodu¹¹í modely bezpeènostních ventilù, uvidíme, ¾e existuje urèitì køehká deska, která je po¹kozena, kdy¾ plyn prochází povoleným tlakem.Bohu¾el, velmi èasto byl vypíchnut nápoj z ventilù. Èasto to bylo nevìdomì úètováno zákazníkem zaøízení. A velmi rychle zaèaly pou¾ívat dva nezávislé ventily, nejèastìji umístìné na opaèných koncích zaøízení.Tyto ventily byly bì¾nì namontovány v parních motorech. Tím se zabránilo rychlému stoupání tlaku, které vzniklo v prùbìhu jízdy vozidla. Toto hrozilo, ¾e exploduje, co¾ dokonce mù¾e vést ke smrti v¹ech cestujících.Doufám, ¾e mám zájem o èteèky o bezpeènostních ventilech. Ka¾dý, kdo si tento produkt pøeèetl, si nyní pravdìpodobnì uvìdomuje mimoøádnì dùle¾itou roli, kterou tyto týmy hrají v moderním svìtì a prùmyslu.