Ochrana poirodniho prostoedi jako nepostradatelneho faktoru v modernim sviti

MaxiSizeMaxiSize - Inovativní vzorec pro zvìt¹ení penisu!

Otázky bezpeènosti a kontroly knih v sektoru jsou kombinovány pøedev¹ím s pomocí pøírodního prostøedí. Pokusme se ukázat, jak EU normalizovala pøedpisy týkající se prùmyslové bezpeènosti v jednotlivých pøípadech - atex pøípadové studie.

Vzhledem k tomu, ¾e velká skupina strojù a zaøízení je urèena pro provozování tì¾ebních dolù, v nich¾ mù¾e nastat hrozba výbuchu metanu a uhelného prachu, smìrnice 94/9 / ES, která vychází a¾ do poslední doby. hrozby.

V bøeznu 1994 pøijaly Evropský parlament a Rada tzv nový pøístup 94/9 / ES v zásadì upravuje právní pøedpisy èlenských státù týkající se nástrojù a ochranných systémù, které jsou urèeny k zisku v atmosféøe potenciálního výbuchu, který se nazývá smìrnice atex. & nbsp; Principem je zajistit hladký tok zbo¾í, který zajistí vysokou úroveò ochrany proti výbuchu. Tyto informace v¹ak nebyly významným krokem z úrovnì harmonizace ochrany pøed výbuchem v Evropské dohodì. Témìø dvacet let se lidé museli pøizpùsobit nìkolika takzvaným starý pøístup k volnému obchodu se zbo¾ím, na který se vztahuje smìrnice ATEX.

Smìrnice 94/9 / ES vstoupila v platnost dne 1. èervence 2003 a nahrazuje smìrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS o starém pøístupu týkající se elektrických zaøízení, která jsou uvedena do provozu v prostorách ohro¾ených útokem. prostor a smìrnice 82/130 / EHS, která se zabývá elektrickými zaøízeními uvádìnými do provozu v prostøedí s nebezpeèím výbuchu v pozadí plynových dolù. Postupy pro schvalování souhlasu na základì starého pøístupu byly závislé pouze na elektrických zaøízeních, která jsou nezbytná k provádìní v¹ech pøesnì stanovených bezpeènostních po¾adavkù. Výzkum ukázal, ¾e elektrická jídla jsou zdrojem zapálení, ale zèásti úspìchy. V uspoøádání s posledním je jediná elektrická povaha oznaèená v zásadách starého pøístupu k hrozbám dostaèující k dosa¾ení maximální úrovnì ochrany, kterou po¾aduje naøízení 100a Øímské smlouvy.