Odstoupeni z mateoske dovolene

Umístìní softwaru je trochou adaptace sortimentu pro trh tím, ¾e pøenese nová data a dokumentaci my¹lenky do konkrétního jazyka, a pøitom ji dovede pøizpùsobit konvencím dùle¾itým v daném jazyce. Jedná se spí¹e o zpùsob tøídìní písmen v abecedì a sestává z cesty L10n.Lidé, kteøí zaji¹»ují na¹i znaèku pro zahranièní námìstí, by se mìli poctivì seznámit s umístìním softwaru a urèitì budou úspì¹ní. Nejdùle¾itìj¹í prvky na¹í práce závisí na dobrém umístìní softwaru, proto bychom ho mìli svìøit zku¹ené firmì, která má prospìch z významného výzkumu v této oblasti. U¾ není problém si je vybrat, proto¾e s rokem stále více a více z nich se objevuje na trhu a vìdomí v nich je ¹pièkovými odborníky. Mnoho spoleèností v této oblasti spolupracuje s velkými odborníky.Krásné a peèující spoleènosti poskytující tyto slu¾by by nám mìly nabídnout vícejazyèné umístìní softwaru, umístìní webových stránek, umístìní multimédií a umístìní poèítaèových her, nìkteré z tìchto spoleèností také vyu¾ívají lokalizaèní techniky, které zaruèují plné umístìní. Tato jména jsou kvalifikovaní lingvisté s mnoha odbornými zku¹enostmi, vysoce efektivními lokalizaèními in¾enýry, DTP specialisty, projektovými mana¾ery a testery. Specialisté DTP mají velmi dùle¾itou pøípravu na¹ich dopisù do novin a k tisku, díky èemu¾ mohou soubor pøizpùsobit graficky originálu nebo vytvoøit zcela nový grafický systém. Tvoøí ji odborníci, kteøí se stali odborníky na slo¾ení èlánkù v cizích jazycích.