Organizace administrativniho a kancelaoskeho pracovi ti

Sedával v obchodì s nábytkem. Majitel zamìstnával lidi v továrnách a ve skladech na rùzných místech. Pracoval jsem v tomto skladu. Budova byla pøíli¹ nízká na mno¾ství zbo¾í pou¾ívaného obchodem. Nedostateèný rozvoj prostoru ¹el do bizarních situací, kdy jediný èlovìk musel èekat nìkolik minut na druhou, proto¾e cesta mezi hromadami zaøízení pro pøepravu zbo¾í na invalidních vozících byla pøíli¹ nízká.

Pak jsem si uvìdomil, ¾e bìhem dne v této technologii se èas ztrácel neproduktivnì. Dal¹ím problémem, který prodlou¾il práci, bylo pøece jen krátké osvìtlení, staèilo namontovat jasné lampy, které by tento problém vyøe¹ily. Zamìstnanec vyplòující objednávku pro u¾ivatele, místo aby vidìl ¹títek výrobku z dálky, musel se ohnout a hledat a èasto telefonovat. Jak vidíte v souèasné skuteènosti, majitel takovým vìcem naprosto nepøikládal dùle¾itost, nebo» mìl pozdìj¹í nárok na provedení pokynu. Myslím si, ¾e správné nastavení, zaøízení, zbo¾í a ve¹keré pøísady pou¾ívané po celý den mají velký význam. Nejde jen o efektivitu takového èlovìka, jaké náklady jdou dovnitø, proto¾e èas jsou peníze, ale i zamìstnanec je èasto podrá¾dìný, proto¾e mohl udìlat nìco rychlej¹ího, s ni¾¹ími náklady na sílu. Existuje mnoho faktorù, které zlep¹ují kvalitu praxe ve skladu. Nejdùle¾itìj¹í otázkou je velké osvìtlení, tak¾e mají záøivky a zdravé øízení zbo¾í, které si vyberete ve skladu, aby se zamìstnanec neotáèel na jiných nohách. V závislosti na typu skladování musíme také dbát na teplotu v interiéru a úroveò vlhkosti. V tomto pøípadì, kde je øeè o nábytku, místnost musí být extrémnì suchá, proto¾e vlhkost destruktivnì ovlivní materiál, ze kterého je nábytek vyroben. Jsou to jen základy, a kdy¾ mo¾ná i bohaté spoleènosti mohou zapomenout na urèité zále¾itosti.