Pokladna 2017

Spoleènì s platnými pøedpisy jsou daòové poplatníci nyní povinni mít k dispozici registraèní pokladny pro prodej ¾en. Pomalu jsou pokladny nutností. Díky pokladnám je mo¾né nejen zaznamenávat tr¾by, ale i kontrolovat zásoby, kontrolovat práci pokladníkù a mít mnohem ménì èasu na registraci ve spoleènosti.

Catch Me, Patch Me!

Pokladny jsou zpùsobilé pro mobilní zaøízení, to znamená pøenosné, jednolù¾kové a vícestupòové nebo systémové.Existuje mnoho spoleèností, které se obávají prodeje pokladen.Máme-li zájem o model v Krakovì, pak je najdeme na internetu, staèí zadat vyhledávaè: "pokladny v Krakovì". Tyto názvy nabízejí fiskální zaøízení od pøedních znaèek, vysoké tøídy také pro rùzné aplikace, bezpeèné a moderní. Mobilní registraèní pokladny se pou¾ívají pøi prodejích dveøí ke dveøím, na tr¾i¹tích, na parkovi¹tích. Jednokomorové pokladny jsou pøizpùsobeny tam, kde není tøeba spolupracovat se skenovacím programem, je dùle¾ité je spojit s mìøítkem nebo èteèkou kódu, napø. V nízkých gastronomických zaøízeních nebo v servisních prodejnách.Díky systémovým pokladnám mù¾eme pøijímat platby platební kartou, prodávat dobitné kódy pro mobilní telefony v¹ech operátorù a prodávat vìrnostní karty.Nejpokroèilej¹í jsou pokladní pokladny POS, ke kterým je mo¾né pøipojit ve¹keré potøebné vybavení ve skladu spolu s èteèkami kódu, platebními terminály, elektronickými váhy. Pøi nákupu takové pokladny je tøeba vìnovat pozornost míøe pamìti RAM, výkonnému procesoru, vestavìné baterii nebo nepøeru¹itelnému napájení, které vám umo¾ní pracovat s výpadkem napájení, styl a poèet konektorù stále zále¾í. Finanèní ceny hotovosti jsou velmi bohaté. Mù¾eme získat nejoblíbenìj¹í a nejni¾¹í za zhruba ¹est set zlotých, musíme trávit nìkolik tisíc zlotých za takové pokroèilé.Nìkteøí daòoví poplatníci mohou získat pomoc pøi nákupu pokladny. Za prvé se jedná o ty, kteøí se poprvé zaregistrují prodejem pomocí pokladny.