Pokladna gastronomie 2017

Pøíjem z pokladny novitus lupo je pro investory a klienta nesmírnì dùle¾itým dokumentem. Osoby, které jsou dùle¾ité, mají povinnost vydávat takové doklady o prodeji, tito noví by mìli mít s sebou poka¾dé pokladnu.

Bohu¾el, vìt¹ina z nás nevìnuje pozornost úètùm, co¾ mù¾e mít vá¾né dùsledky v síle úspìchu. Jak dlouho mù¾eme tyto výtisky poøídit z pokladen a také v jakých prostorách by nám mohli být u¾iteèné?

V pøípadì podnikatelù je my¹lenka pomìrnì jednoduchá. Mìli by skrývat kopie pøíjmù po dobu 5 let - v pøípadì kontroly od daòového úøadu. Proè dokument pro klienta?Tento malý odpad papíru v pøípadì nehody mù¾e mít malý rozdíl. Pokud známe platnost potvrzení o pokladní hotovosti a víme, kde lze takový dokument øádnì ulo¾it, mù¾eme získat hodnì. Pracuje pøedev¹ím na tìch polo¾kách, v nich¾ jsme závislí na tom, abychom inzerovali koupené zbo¾í nebo mu dali a obdr¾eli peníze. V takovém pøípadì prodávající nás po¾ádá o vystavení potvrzení - potvrzení inzerované transakce. Jaké lhùty musíme zapamatovat, kdy¾ se pøi zpracování stí¾ností zpracováváme stí¾nosti? Pokud kupujeme potraviny, mù¾eme o nich sdìlit a¾ 3 dny. Dlouhodobì bychom mìli uchovávat tyto doklady, které jsou dokladem nákupu obleèení, obuvi, nábytku nebo vybavení RTV. Zde nám zákon dává 24 mìsícù, abychom na¹li výhody a nahlásili stí¾nost. Samozøejmì, v okam¾iku, kdy nepou¾ijeme potvrzení, nebude na¹e stí¾nost pøijata. Èím dùle¾itìj¹í je výhoda reklamovaného zbo¾í, tím více ztráty jsou spojeny s nedostatkem dokladu potvrzujícího takový prodej.

Vzpomeòme si na pøíjmy, které nám musí prodávající prodávat pøi nakupování. Dovolte nám, a ¾e takové dokumenty mají prospì¹né opatøení. Mù¾eme vytváøet obálky, v nich¾ budeme ukládat potvrzení v chronologickém èase, abychom za poslední úèel mohli dát speciální krabici. Je dùle¾ité, aby dokument potvrzující prodej, který jsme vytvoøili, byl ulo¾en tak dlouho, dokud to mù¾e být základem pro podání stí¾nosti.