Pokladny zemi

Tlumoèníci vìt¹inou pøekládají jazyk z jiného jazyka do svého vlastního jazyka a pouze vybraní mohou na konci dobøe mluvit o druhém jazyce, aby mohli odlo¾it svùj mateøský jazyk. Nìkdy na vìt¹ích konferencích nebo obchodních schùzkách je mo¾né, ¾e tlumoèníci nepøedstavují v¹echny potøebné jazykové kombinace. Napøíklad nìmecký pøekladatel pøelo¾í nìmeckého mluvèího do angliètiny a anglický pøekladatel pak pouze øeèový pøeklad do jazyka èitelného ostatními úèastníky akce. Existuje metoda známá jako relé - nepøímý pøeklad jiným cizím jazykem.

Pod názvem pivot & nbsp; se rozumí pøekladatel, který se úèastní diskutované procedury, co¾ znamená pro ostatní pøekladatele èlánek do jazyka dostupného pro nové simultánní pøekladaèe. Takoví pøekladatelé mají právo manévrovat známou jako retur, a to je výuka mateøského jazyka pro nový aktivní jazyk. Je-li ménì atraktivní jazyk pasivní, pouze jeden z nich má dva pøekladatele, jsou z daného jazyka do na¹eho aktivního jazyka, který je pak pro ostatní vlaky z druhé kabiny otoèný & nbsp; Díky metodì nepøímého pøekladu je mo¾né konference s malým poètem jazykových kombinací a u¹etøit peníze.

Nevýhody metody relé & nbsp; se zvy¹uje i riziko vzniku chyb v pøekladu pøekladu tudzie¿ dal¹í významný rozdíl mezi výskytem období zbývá u¾ jen sly¹et reproduktory a koneèné pøeklady od u¾ivatelù. Specialisté s kanceláøemi ve Var¹avì pøekladatele na vìdomí, ¾e by bylo velmi nepraktické, zvlá¹tì kdy¾ reproduktor bìhem projevu nebo nìco nastaví dárky. Pro také se objeví nechtìnì komický efekt v pøípadì, ¾e v minulosti, kdy polovina diváci potlesk odmìnil reproduktor, proto¾e ani nesly¹el pozdì s tím, ¾e zmìna ve druhé polovinì publika je jediný dùvod, ale pouze & nbsp; zpo¾dìní vzhledem k pozdìj¹í poslech pøekladu ve svém vlastním jazyce.