Princip einnosti cyklonovych cyklonu

Odsávací systémy se pou¾ívají témìø v¹ude tam, kde je zneèi¹tìní pracovi¹» suchým prachem s velmi jemnými èásticemi. Technologické odprá¹ení se pou¾ívá pøedev¹ím v oblasti energetiky, keramiky, svaøování, kovu, døeva, farmaceutického a potravináøského prùmyslu. “Nbsp; Nejèastìji pou¾ívaným nástrojem pro odstraòování prachu je tzv. Lapaè prachu.

Nápoj z prvních problémù, které se mohou vyskytnout v hospodáøstvích, je opylování v¹ech typù výrobních procesù v sezónì.Toto opylování je primárnì zpùsobeno zpracováním rùzných výrobkù nebo pøi lití nebo pøemís»ování sypkých materiálù.Výsledný prach je bohu¾el extrémnì fatální na lidské zdraví. Èím men¹í je prach, tím vìt¹í je jejich ¹kodlivost. Mnohé pyly jsou toxické a dokonce karcinogenní.Od dne¹ního dne není známo, ¾e by dùle¾ité opylování pracovního prostoru jistì ¾ilo na základì zdravotních problémù i profesních vad. Samozøejmì od zaèátku, tak¾e je dùle¾ité vzdorovat vzduch.

Aby byly systémy odsávání prachu aktivní, je tøeba pou¾ít místní odsávání. ®ijí pøevá¾nì v perspektivách samonosných zbraní, kojencù nebo domácích typù digestoøí, které jsou umístìny v blízkosti zdroje emisí zneèi¹»ujících látek.

Pravidelnì by mìlo být zaji¹tìno odstranìní v¹ech typù shlukù nahromadìného prachu. Tento postup pomáhá zabránit pohybu prachu a pádu. Kdy¾ je vrstva prachu nejèastìji pøijímána na zemi ve výrobní hale, mìly by být pou¾ívány prùmyslové vysavaèe, proto¾e hromadìní prachu kolem zaøízení pøedstavuje velkou hrozbu.Systém sbìru prachu by nemìl v ¾ádném pøípadì hromadit elektrostatické náboje, proto¾e to mù¾e vést ke stárnutí a po¾áru.

Kromì toho musíte mít na stavbách tìsné spojení. Je dùle¾ité vìdìt, ¾e v¹echny netìsnosti zpùsobují vniknutí prachu do vnìj¹ího prostøedí a to, co se dìje uvnitø, sni¾uje úèinnost odpra¹ování.