Programove pokyny k programu spoleenosti kc

Dne¹ní obchodní software vy¾aduje legitimní verzi operaèního systému z øady Windows a pozitivní, dostateènì výkonný poèítaè. Dokonce i verze, které nevy¾adují instalaci, vytváøení v cloudu a pøehrávání v oknì prohlí¾eèe, nebudou spokojeny s pamìtí 512 MB.

Ve formì, kdy se mana¾er nechce stát otrokem neustálé aktualizace elektronického zaøízení, je prémie ovlivnìna klasickým programem CDN. Vzhledem k tomu, ¾e zlotý funguje v systému DOS na trhu, není nazýváno, ¾e jeho ¹ance se zastavily pøed 30 lety. Aplikace je zalo¾ená na tøech základních prvcích: fakturaci ve skladu, která doká¾e zpracovat i velký sklad, lidské zdroje, podporu politiky øízení lidských zdrojù a èasových a finanèních a úèetních záznamù, které zaji¹»ují ka¾dou formu úèetnictví. Pracuje bezproblémovì s èteèkami èárových kódù, pokladnami a fiskálními tiskárnami, ti¹tìnými potvrzeními a fakturaèními pøístroji SET. Se svou pozorností mù¾ete udìlat libovolný poèet skladù a vypoøádat výrobu na základì jmenovaných receptù. Systém umo¾òuje vystavovat, zúètovávat a úètovat pøedem faktury. S programovou slu¾bou klasického CDN mù¾ete pou¾ít rùzné slevové schémata a ceníky jednotlivì pro v¹echny dodavatele tak, aby pøipravené dokumenty obsahovaly dobré ceny.Software zaznamenává objednávky od pøíjemcù a dokonce umo¾òuje automatickou rezervaci zbo¾í, co¾ je obzvlá¹tì u¾iteèné pro rychle se rozvíjející sklad. V pøípadì pou¾ití vratných kontejnerù je mo¾né vyúètovat splatné poukázky. Aplikace pracuje s rùznými tiskárnami, kde je mo¾né tisknout kultury a èárové kódy.Program má také 45 000 u¾ivatelù v plném Polsku. Pokud se z jakéhokoli stavu jeho ¹ancí nedostavil, distributor COMARCH poskytuje upgrade na nejnovìj¹í verzi softwaru s vyu¾itím a¾ 40% slev. Samotný proces je pro klienta témìø nepostøehnutelný a v¹e se provádí pomocí nástroje Comarch Assist.