Prumyslove kruhove vysavaee

Centrální vysavaè je stále velmi cenovì dostupný. Je zpravidla umístìno do nových budov, ale také dojde k instalaci do stávajících. Ale v druhém druhém domì, jeho umístìní je teplej¹í a mnohem cennìj¹í.

Co se dìje poté, co centrální vysavaè je perfektnìj¹í pøi tradièním vysávání? Koneckoncù, v pøípadì tradièních vysavaèù se ne v¾dy zbavíme v¹ech neèistot. V¹echno samozøejmì závisí na kvalitì vysavaèe, ale èasto klesá, ¾e filtr není v dobì, kdy by se zastavil prach. Takový vysavaè je také docela hluèný. Centrální vysavaè nevyfukuje nasávaný vzduch, není ¾ádný filtr, který není zcela úèinný jako souèást vysavaèe. Nevytváøí hluk, proto¾e motor vysavaèe je umístìn mimo budovu. A není nic zdarma. Montá¾ prvního vysavaèe je investicí, které pravdìpodobnì, ale nebudeme litovat, nejedná se o to, aby lidé zùstali na nìm. V jiných budovách je instalace takové jednotky pomìrnì snadná, proto¾e distribuujeme celou instalaci volnì, a to i pøi jiných instalacích, buï elektrických nebo hydraulických. Nejdùle¾itìj¹í èástí plánu je tzv centrální jednotku, která je deklarována mimo budovu. Je to témìø tìlo tradièního vysavaèe, který také vlo¾í do nìj neèistoty. Tuhé trubky jsou pøidávány do centrální jednotky, které jsou vyrobeny do zásuvek (co¾ znamená ve vìt¹ích objektech nìkolika zásuvek. Takové hnízdo, aby vykonalo svou práci, chce být vlo¾eno do hlavní zdi domu. K této sací zdíøce je vìt¹í, ne¾ v pøírodním vysavaèi, pru¾ná ohebná hadice, pro kterou se vakuové èi¹tìní naplní. Hadice je pravdìpodobnì vybavena více specifickým spínaèem nebo s navíjecí jednotkou. Systém vakuového vytápìní mo¾ná bude postupnì hledat nové pøíznivce.