Rtg trenink

Úspìch, pokud budeme èerpat z nemocnièního o¹etøení v zahranièí, nebo jednodu¹e - kdy¾ máme slu¾by lékaøe, který není v zábìru ve svém vlastním jazyce a pozdìji zdravotnické dokumentace potøebujeme dále pomáhat v opaèném zemì, stojí za to dávat pøeklad textu lékaø.

Lidé, kteøí mají zájem o lékaøské pøeklady ve Var¹avì, jsou nejèastìji zdravotní pedagogové - jsou to aktivní lékaøi, lidé, kteøí absolvovali univerzity na tratích spojených s farmací, biologií a chémií. Mají dobré certifikáty, které potvrzují vysoko¹kolské uèení. Èasto jsou rodilí mluvèí nebo absolvovali stá¾e v zahranièí. Jsou øádnì pøipraveny: také na jazykové stránce, stejnì jako schopnost ovìøovat zásluhy daného textu.

Dùle¾ité je také ovìøení textu soudním pøekladatelem, který uplatòuje mo¾né opravy, zda má text vysokou tøídu a - co¾ je nejdùle¾itìj¹í - dává oficiální autoritu jeho peèe».

Lékaøské dokumenty, které se nejèastìji vyskytují, jsou historie nemoci pacienta, výtok z nemocnice, výsledky výzkumu, doporuèení, lékaøské prohlídky, osvìdèení o invaliditì, historie léèby - pokud se sna¾íme kompenzovat cizí nehodu.

Zdravotní pøeklad a pøeklad vìdeckých èlánkù, uèebnic pro studenty medicíny, populární vìdecké knihy o medicínì, propagaèních filmù obsahujících specializovanou slovní zásobu, multimediální prezentace nebo dokonce katalogy, v nich¾ jsou zmínìny lékaøské nástroje.

Nejoblíbenìj¹ími jazyky, které sám dává, jsou angliètina, nìmèina, francouz¹tina a ru¹tina. Úzká specializace se zamìøuje na jazyky jako dán¹tina, japon¹tina, èín¹tina, tureètina, holand¹tina, ¹véd¹tina a nor¹tina. S malou specializací se mnohem ochotnìji podíváme na poznámky rodilého mluvèího.