Vyrobce odivu obr

Ling Fluent

Minulou sobotu se konala výstava nejnovìj¹í kolekce místního výrobce odìvù. Akce pøilákala velké mno¾ství divákù, kteøí se chystali vidìt, co návrháøi na sezónu dokonèili. Mezi diváky jsme mohli vidìt i nìkolik osobností, novináøù a politikù.Rafinovaná show byla v nejmen¹ím detailu a v¹echno skonèilo bez jakýchkoliv pøeká¾ek. Na povrchu jsme mohli obdivovat modely pøedstavující nádherné, letní, ruènì vyrobené obleèení. Pou¾ívali lehké a vzdu¹né tkaniny dobré, barevné barvy, vèetnì bavlny, lnu a hedvábí. Na¹i reportéøi mìli rádi vzdu¹né, barevné maxi suknì vyrobené výhradnì z háèkování. Mezi nimi byl vliv také krajka, romantické ¹aty a halenka s ozdobami a vy¹ívanými bikinami. Pro horké obleèení, návrháøi navrhli pro dívky, mimo jiné, pletené klobouky s bohatými kruhovými objezdy, zdobené krajkou a atraktivní kvìtiny.Po pøedstavení se konala aukce krásných svatebních ¹atù vyrobených pro významnou pøíle¾itost. ©aty byly prodány osobì, která potøebovala zùstat anonymní. Navíc bylo vydra¾eno jen málo obleèení z nejtì¾¹í sbírky. Pøíjmy z tohoto prodeje budou zaznamenány v na¹em sirotèinci. Je tøeba zdùraznit, ¾e znaèka netrpìlivì podporuje rùzné dobroèinné a dobré èiny. Jeho majitelé opakovanì umístili své vlastní zbo¾í na aukce, a kdy¾ bylo místem prodeje dokonce náv¹tìva jedné z továren.Mluvèí spoleènosti nám sdìlil, ¾e nejnovìj¹í kolekce pùjde na trh poèátkem kvìtna. Kromì toho informoval, ¾e spoleènost plánuje otevøít poèítaèový obchod, ve kterém by byly sbírky veøejné, jiné ne¾ ve stacionárních obchodech.Místní módní znaèka je jedním z nejvýznamnìj¹ích výrobcù odìvù na svìtì. V ka¾dém svìtì jsou nìjaké továrny. Zamìstnává nìkolik tisíc lidí, v øadì pøedních krejèích, krajèíøù a architektù. Toto jméno se zde objevuje v kolekci s prvními polskými designéry. Tyto sbírky se tì¹í velkému uznání, ¾e pøed zahájením obchodu jsou ti, kteøí jsou ji¾ v dopoledních hodinách, tvoøeni ve významných frontách. Tyto sbírky jdou na jiný den.Zbo¾í této spoleènosti z mnoha let se zabývá velkým odbìrem klientù, a to jak v tuzemsku, tak v zahranièí. Kdy¾ se o ní pí¹e, nezdá se, ¾e by zmínila mnoho ocenìní, kterých dosáhla, a to, co pou¾ívají, ¾e produkty jsou nejkvalitnìj¹í tøídou.

Zobrazit svùj obchod: Jednorázové kosmetické obleèení