Vysninou praci na ostrovi

Mnoho ¾en v dìtském snu o provádìní rùzných profesí. Nìkdy se tyto sny splní. Kdo nejèastìji chtìjí dìti, kdy¾ vyrostou? No, více ne¾ jeden malý chlapec chce být hasièem nebo policistou. Nìkdo sní o existenci vojáka. Veterináø je populární veterináø. A co holky? Dívky tradiènì chtìjí být modely, hereèky a zpìváci.

Nejoblíbenìj¹í soutì¾Stojí za zmínku, ¾e rostoucí poèet dìtí sní o tom, ¾e se stane celebritou. Snad na zaèátku popularity jiného zpùsobu talentové show. Nìkteré dìti samozøejmì stále chtìjí být lékaøi nebo právníci. Období tohoto druhu nápadù navrhují samotní rodièe. Jistì ne mnoho dìtí sní o tom, ¾e pùjdou na obchod nebo na platformu. Nebo je to dnes zajímavý objekt? Se zárukou è. Dìtství má známé kouzlo. Malé dìti si o svých pøedstavách nemyslí, je mo¾né je vytvoøit. Holèièka se neptá smìrem: Jsem dost dost na to, abych byla modelem, nebo jsem dost dobrá na to, abych se stala lékaøem. Kdy¾ stárneme, zaèneme si myslet, ¾e je to opravdu reálné, a na fantazie na¹ich dìtí se zapomíná. Je v¹ak tøeba pøiznat, ¾e tomu tak není. Je to proto, ¾e lidé, kteøí uèinili své dìtství touhy sestoupit. Mnoho hvìzd celebrit øíká napøíklad, ¾e ve ètyøech letech zpívali "lanovému mikrofonu". Nakonec byli rozhodnuti, ¾e jejich rodièe byli èerpáni z jiného druhu odlévání z nejmen¹ích let. A uspìli v zádech. Takové pøíbìhy nejsou vzácné. A a» jsou tak daleko. Jednou bude velmi ¹»astný dospìlý.