Zaznamy o prodeji knihy vynosu a nakladu

S pøíchodem roku 2013 byla zavedena povinnost zaznamenávat prodej pomocí registraèních pokladen. Ustanovení zákona se týkají podnikatelù, kteøí poskytují slu¾by a zpùsobují prodej výrobkù bez zemìdìlcù. Vìt¹ina obchodních subjektù (napø. Kadeøník, lékaø nebo mechanik je povinna nainstalovat a vyhotovit registraèní pokladny na konci obchodního rejstøíku.

Na svatbu tohle nezahájí okam¾itì ka¾dého podnikatele, který pravdìpodobnì nepøekroèí prodejní limit stanovený zákonodárcem pro soukromé osoby, který v této legislativì byl zesílen na úrovni 20 000 polských zlotých. Také bez místa v souèasné vìci je skuteènost, zda podnikatel právì zaèíná podnikat nebo ¾e tuto roli vykonává po dobu 10 let. Po pøekroèení zákonné èástky je podnikatel povinen zaznamenat prodej pomocí registraèních pokladen nebo registraèních pokladen, které jsou ohro¾eny tresty a sankcemi.

Mnozí investoøi a podnikatelé chtìjí, aby se bát koupit pokladnu. Skuteènost, ¾e proud je hrozné a v¹eobecného pøesvìdèení nadìje na konci státního dozoru orgánù v podnikových organizací, se kterými mimo jiné závisí na pøíjmech státu. Situace je témìø opaèná, proto¾e pokladna ve ¹kole mù¾e zpùsobit dùle¾ité pro zlep¹ení situace a sní¾ení poètu prací. Pøed zakoupením na¹e první pokladnu mìli zjistit, o rùzných tvarù a jejich hodnot (napø. Vyhledávání zadáním hesla „pokladen peníze“, proto¾e vztah s prací provádí ka¾dý obchodník bude hledat dal¹í funkce.

Pøedtím, ne¾ uskuteèníme nákup pokladny, uchováváme záznamy v pokladnì, na poèátku pracovního èasu po dlouhou dobu uchováváme záznamy o prodeji zbo¾í a slu¾eb pro soukromé subjekty. , Mìli bychom také vzít v úvahu, ¾e zcela nové typy poskytují faktury pro soukromé osoby a jsou pøesnì neznámé v pøípadech, kdy prodej není fakturován. Nejdùle¾itìj¹í úlohou je pøíchozí pøesuny, aby bylo jasnì uvedeno, co mají zájem, tím, ¾e pøilo¾íte fakturu nebo èíslo objednávky a peèlivý popis poskytované slu¾by nebo zbo¾í.