Zneei tini ovzdu i

V nové éøe v látek zneèi¹»ujících ovzdu¹í, jako jsou prach, èástice a vlákna klidu mù¾e být nebezpeèné pro plic mù¾e také zpùsobit alergické reakce v pøípadì prùchodu pøes kù¾i.

V síle prùmyslových procesù se zneèi¹»ující látky dostanou do atmosféry z hlediska prachu a èástic. Ve vzduchu je spousta nízkých pevných látek a prachu, které mohou být toxické pro zdraví a v kontaktu s tím, co si musíme vybrat pøed tím, ne¾ pøijdou do programu pro dýchání.

Dùle¾itými zdroji prachu jsou procesy brou¹ení, brou¹ení a zlep¹ování, jako¾ i výroba jemného uhlí v potravináøském a farmaceutickém odvìtví. Zpracování textilií, døevìných materiálù a kompozitù je také spojeno s uvolnìním prachu a vláken, které mohou zpùsobit podrá¾dìní plic a vyvolat alergické reakce. Od ka¾dého odvìtví, které je vystaveno pùsobení ¹kodlivých prachù, je tøeba, aby byly získány atexové odsávání prachu nebo sbìraèe prachu vytvoøené spoleènì se smìrnicí EU ATEX. Schválené firmy mají rùzné typy sbìraèù prachu, odsávacích ramen a navíc øe¹ení v rozsahu èi¹tìní, odsávání a filtrace.

Výbu¹ný prach a potenciálnì výbu¹ná atmosféra lze nalézt v rùzných pracovních prostøedích.

Proto¾e výbu¹ný prach, který vychází ze skupiny organických materiálù, syntetických materiálù a kovù, má výbu¹né vlastnosti, musíme vìnovat dostateènou pozornost tomu, abychom zabránili explozi prachu. Evropské spoleèenství zavedlo dvì smìrnice, které udr¾ují atmosféru rychlého a hoølavého prachu, nazývají se smìrnice ATEX.

Aplikace tìchto dvou smìrnic vedla k úèinkùm lep¹í ochrany proti výbuchu - technická a organizaèní èinnost byla nutná rùznými zpùsoby. Vyu¾íváním nejlep¹ích terapeutù v prùmyslovém prostoru pro filtraci vzduchu spoleènost vyvíjí spoleèné zbo¾í s po¾adavky smìrnice ATEX, které splòují v¹echny bezpeènostní normy.

Poskytování souhlasu s následnými po¾adavky státních nebo místních pøedpisù je v odpovìdnosti polských obchodních organizací a spotøebitelù.