Zona nebezpeenosti z1

ATEX - jsou stejné informace Evropské unie. Definuje základní po¾adavky, které musí splòovat jakýkoli produkt urèený k realizaci v zónách, které jsou potenciálnì výbu¹né. Podrobné po¾adavky jsou uvedeny v èástech souvisejících s touto radou. Po¾adavky, které nejsou upraveny smìrnicí nebo normami, v¹ak mohou být pøedmìtem vnitøních pøedpisù, které zaèínají v jiných èlenských státech.

proceduraPøedpisy v¹ak nemohou být v rozporu s pravidly a nemají tu správné zvý¹ení svých po¾adavkù. Vzhledem k tomu, ¾e smìrnice ATEX 94/9 / ES nás zavádí k oznaèení CE. Ano a ka¾dý výrobek "ATEX", který byl oznaèen symbolem Ex, musel být na zaèátku oznaèen znaèkou CE. A postoupí postup, nebo je jednoznaèná s existující úèastí "tøetí strany", pokud výrobce pou¾il jiný modul ne¾ modul A.

Sjednocení pøedpisùVzhledem k tomu, ¾e nesluèitelné pøedpisy týkající se bezpeènosti v nìkterých zemích EU mìly velké obtí¾e v oblasti volného pohybu zbo¾í mezi èlenskými státy, bylo rozhodnuto o harmonizaci tìchto ustanovení. V pøípadì prostøedkù pou¾ívaných pro èinnosti v oblastech ohro¾ených výbuchem dne 23. bøezna 1994 Evropský parlament a Rada Evropské unie oznámily smìrnici 94/9 / ES ATEX, která vstoupila v platnost dne 1. èervence 2003. Byla také zavedena smìrnice 1999/92 / ES ATEX137 - která byla také oznaèována jako ATEX USERS. Jednalo se o minimální po¾adavky týkající se bezpeènosti práce na pracovi¹tích, ve kterých jsme schopni dosáhnout výbu¹né atmosféry.První smìrnice byla zavedena v roce 2003. Druhá smìrnice byla pøijata Ministerstvem hospodáøství, postavení a sociální metody dne 29. kvìtna 2003 a provozována od 25. èervence 2003. 31. øíjna 2010 vstoupila v platnost osobní úprava, kterou pozmìnila ministr hospodáøství ze dne 8. èervence 2010 týkající se drobných bezpeènostních po¾adavkù. hygienu práce, v kombinaci s mo¾ností setkat se s výbu¹nou atmosférou v pracovním bytì, který nahradil naøízení z roku 2003.